ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต การนำเข้าพร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้า อาทิเช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์สนามกีฬา สถานีบริการน้ำมัน โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารของรัฐ อาคารควบคุม โรงงานควบคุม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ มีบริการออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานพร้อมทั้งแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด

อ่านต่อ.....

วัฒนธรรมองค์กร “VICTOR”

  • V = Vision Commitment
  •  I  = Integrity
  • C = Communication Clearly
  • T = Teamwork
  • O = Organizational Awareness
  • R = Responseibility